Wszczęcie postępowania mediacyjnego

Mediację prowadzi się na podstawie:

 • umowy miedzy stronami i mediatorem (przed wszczęciem postępowania sądowego)
 • wspólnego wniosku stron ( przed wszczęciem postępowania sądowego)
 • wniosku jednej ze stron złożonej do mediatora( przed wszczęciem postępowania sądowego)
 • postanowienia sądu powszechnego w trakcie postępowania sądowego.

Wniosek o mediacje powinien zawierać:

 • oznaczenie stron
 • dokładnie określone żądanie
 • przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie
 • podpis wnioskodawcy/wnioskodawców
 • dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej

Postępowanie mediacyjne

Mediator kontaktuje się ze stronami, wyjaśnia zasady mediacji, uzyskuje zgodę stron na mediację, organizuje posiedzenie mediacyjne.

Mediator ustala termin i miejsce posiedzenia mediacyjnego.

Wyznaczenie posiedzenia mediacyjnego nie jest wymagane, jeżeli strony zgodzą się na przeprowadzenie mediacji bez posiedzenia mediacyjnego ( tzw mediacje pośrednie)
.
Zakończenie mediacji następuje poprzez :

 • podpisanie ugody przez strony
 • odstąpienie przez stronę lub strony od mediacji
 • stwierdzenie przez strony lub mediatora braku możliwości zawarcia porozumienia

Po zakończeniu mediacji mediator sporządza protokół.