Mediacje to dobrowolne negocjacje, prowadzące do ugodowego rozwiązania konfliktu przy udziale trzeciej, bezstronnej wobec stron i konfliktu osoby jaką jest mediator.

Mediacje są procesem odformalizowanym i poufnym, daje stronom możliwość wyjścia poza stanowisko czysto prawne.

Ustawodawca polski wprowadził mediację jako alternatywną metodę rozwiązywania sporów poprzez przepisy prawne w Kodeksie Postępowania Cywilnego umożliwiające taki sposób rozstrzygania sporów i akceptację wyników tych rozstrzygnięć.

Ugoda zawarta w postępowaniu mediacyjnym, po zatwierdzeniu przez Sąd, ma moc prawną ugody sądowej.

W mediacji nie ma konieczności przeprowadzenia procesu dowodowego.

Zasady mediacji

 • W mediacji uczestniczą strony postępowania oraz mediator.
 • Mediacja przerywa bieg przedawnienia
 • Mediacja jest dobrowolna.
 • Postępowanie mediacyjne nie jest jawne.
 • Mediator jest bezstronnym i neutralnym uczestnikiem mediacji, wspomagającym strony w poszukiwaniu rozwiązania sporu.
 • Mediator jest akceptowany przez strony.
 • Mediacje mogą być prowadzone w każdej sprawie, w której możliwe jest zawarcie ugody.

Co umożliwia mediacja?

Mediacja umożliwia skuteczne rozwiązanie sporu, satysfakcjonujące obie strony konfliktu, poprzez:

 • dotarcie do przyczyn konfliktu i tym samym możliwość eliminacji ich w przyszłości
 • wypracowanie innowacyjnych rozwiązań zaspokajających interesy obu stron;
 • zachowanie kontroli nad treścią ugody;
 • zachowanie poufności, zamiast upublicznienia kwestii związanych z prowadzeniem procesu dowodowego przed sądem;
 • poruszenie spraw, które zostałyby pominięte na sali sądowej (np. relacji osobistych, sposobu współpracy);
 • rzeczowy dialog między stronami w sprawach spornych, także przed skierowaniem sprawy do sądu;
 • zachowanie poprawnych relacji na przyszłość;
 • poprawę zasad komunikacji w konflikcie, co ułatwia zapobieganie im w przyszłości;
 • w przypadku osiągnięcia tylko częściowego porozumienia, mediacja umożliwia ograniczenie ilości kwestii poruszanych na wokandzie sądowej.

Nasi mediatorzy – znający przepisy obowiązujące w procesie inwestycyjnym – pomogą Państwu w skutecznych mediacjach.