Artykuł 1 – Zakres mediacji

1.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu postępowania mediacyjnego („Regulaminu”) stosuje się do postępowania w zakresie sporów powstałych pomiędzy podmiotami prawa, które rozpoznawane są w drodze mediacji przez mediatorów Ośrodka Mediacji przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców („Ośrodek Mediacji SIDiR”).

1.2. Mediacja prowadzona w oparciu o zapisy niniejszego Regulaminu stanowi postępowanie prowadzone przy współudziale mediatora zmierzające do ugodowego zakończenia sporu powstałego pomiędzy stronami.

1.3. Zakres prowadzonej mediacji określa Umowa lub Postanowienie.

Artykuł 2 – Zasady mediacji

2.1. Mediację w oparciu o zapisy niniejszego Regulaminu prowadzona jest:

a. na podstawie umowy o mediację („Umowa”),

b. na podstawie odpowiedniego postanowienia sądu („Postanowienie”), który skierował strony w zakresie sporu do postępowania mediacyjnego w Ośrodku Mediacji SIDiR.

2.2. Postępowanie mediacyjne wszczynane jest w następujących przypadkach:

a. w oparciu o wspólny wniosek stron o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego złożony w formie podpisanej przez strony Umowy,

b. przez złożenie przez jedną ze stron Postanowienia,

c. gdy jedna ze stron złoży pisemny wniosek o przeprowadzenie mediacji, a druga strona wyrazi na piśmie zgodę na udział w mediacji w terminie 14 dni od daty doręczenia jej wniosku przez Sekretarza Ośrodka Mediacji SIDiR.

2.3. Treść i zawartość wniosku o przeprowadzenie mediacji („Wniosek”):

a. oznaczenie stron wraz z podaniem adresów oraz: adresów poczty elektronicznej i numerów telefonów, o ile są znane stronie wnoszącej Wniosek,

b. opis przedmiotu sporu,

c. wskazanie żądania strony wraz z uzasadnieniem,

d. wskazanie mediatora wyznaczonego przez strony z Listy mediatorów Ośrodka Mediacji SIDiR lub wniosek o wyznaczenie mediatora przez Przewodniczącego Ośrodka Mediacji SIDiR,

e. załączniki wraz listą załączników, w tym w szczególności pełnomocnictwa, o ile strona ustanowiła pełnomocników do występowania w mediacji,

f. podpis strony,

g. do Wniosku należy załączyć odpis Umowy (o ile została sporządzona w formie pisemnej) lub Postanowienia,

h. do Wniosku należy załączyć jego odpisy wraz z załącznikami dla drugiej strony i mediatora.

2.4. Po złożeniu Wniosku Sekretarz Ośrodka Mediacji SIDiR wzywa pisemnie strony, aby w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania wniosły opłatę rejestracyjną zgodnie z brzmieniem art. 12 Regulaminu.

2.5. W przypadku niewniesienia opłaty rejestracyjnej w terminie opisanym w ust. 1.4 powyżej, postępowanie mediacyjne uważa się za niewszczęte.

Artykuł 3 – Zadania i obowiązki mediatora

3.1. Mediatorzy z Listy mediatorów Ośrodka Mediacji SIDiR zobowiązaniu są przestrzegać zasad wskazanych w Europejskim Kodeksie Postępowania Mediatora oraz Kodeksie Etycznym Mediatorów Polskich.

3.2. Mediator prowadzi postępowanie mediacyjne z zachowaniem należytej staranności, lojalności i niezależności.

3.3. Mediator zobowiązany jest:

a. prowadzić postępowanie mediacyjne z zachowaniem bezstronności i niezależności,

b. odmówić prowadzenia mediacji, jeżeli nie może prowadzić jej w sposób bezstronny i niezależny,

c. przed podjęciem czynności ujawnić na piśmie stronom i Przewodniczącemu Ośrodka Mediacji SIDiR wszelkie okoliczności, które mogłyby wzbudzić wątpliwość co do jego bezstronności i niezależności. Strony, po otrzymaniu pisemnego stanowiska mediatora – w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania stanowiska, mogą zgodzić się na pełnienie funkcji lub wybrać innego mediatora. W przypadku, gdy strony nie uzgodniły w zakreślonym terminie wspólnego stanowiska, Przewodniczący Ośrodka Mediacji SIDiR wyznaczy nowego mediatora z Listy mediatorów Ośrodka Mediacji SIDiR.

3.4. Mediator prowadzi postępowanie mediacyjne w sposób jak najbardziej efektywny i zgodny z oczekiwaniami stron, dbając jednocześnie o poszanowanie wszelkich reguł wynikających z przepisów prawa, etyki, niniejszego Regulaminu i umowy stron.

3.5. Mediator nie rozstrzyga sporu między stronami, lecz stara się ułatwić stronom osiągnięcie porozumienia.

3.6. Mediator ani Ośrodek Mediacji SIDiR nie udzielają porad prawnych żadnej ze stron.

3.7. Mediator może odbywać spotkania z każdą ze stron pod nieobecność drugiej strony.

3.8. Mediator może zaproponować stronom skorzystanie z opinii ekspertów lub – w przypadku zgodnego wniosku stron, przedstawić własną opinię na piśmie co do istotnych okoliczności faktycznych i prawnych w zakresie sporu.

Artykuł 4 – Wybór lub wyznaczenie mediatora

4.1. Strona lub strony powinny wyznaczyć mediatora i/lub mediatorów z Listy mediatorów Ośrodka Mediacji SIDiR w treści Wniosku.

4.2. Jeżeli strony nie wyznaczyły wspólnie mediatora ani nie wniosły o wyznaczenie mediatora przez Przewodniczącego Ośrodka Mediacji SIDiR, niezwłocznie po wszczęciu postępowania mediacyjnego – z zastrzeżeniem brzmienia art. 1.5 Regulaminu – Przewodniczący Ośrodka Mediacji SIDiR zwraca się do stron, aby wyznaczyły mediatora w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Do wezwania dołączona pozostaje Lista mediatorów Ośrodka Mediacji SIDiR.

4.3. Przewodniczący Ośrodka Mediacji SIDiR niezwłocznie wyznacza mediatora z Listy mediatorów Ośrodka Mediacji SIDiR, jeżeli:

a. strony złożyły wspólny wniosek o wyznaczenie mediatora przez Przewodniczącego Ośrodka Mediacji SIDiR,

lub

b. strony nie wyznaczyły mediatora w trybie przewidzianym wart. 4.2 Regulaminu.

4.4. Przewodniczący Zespołu Mediatorów wzywa strony do wyznaczenia innego mediatora, jeśli:

a. osoba wyznaczona nie może przyjąć lub odmówiłą przyjęcia powierzonej jej funkcji;

lub

b. poprzednio wyznaczony mediator został wyłączony przez Przewodniczącego Ośrodka Mediacji SIDiR z ważnych i uzasadnionych przyczyn organizacyjnych lub w przypadku stwierdzenia braku bezstronności w zakresie prowadzonego postępowania mediacyjnego, o czym Przewodniczący Ośrodka Mediacji SIDiR informuje niezwłocznie strony.

4.5. W zakresie okoliczności opisanych w art. 4.4. Regulaminu, jeżeli strony nie wyznaczą innego mediatora, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, Przewodniczący Ośrodka Mediacji SIDiR, wyznacza niezwłocznie mediatora z Listy mediatorów Ośrodka Mediacji SIDiR.

4.6. Każda ze stron może z ważnych przyczyn żądać wyłączenia mediatora składając wniosek o jego wyłączenie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem do Przewodniczącego Ośrodka Mediacji SIDiR w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wyznaczeniu mediatora lub od podjęcia wiadomości o przyczynach wyłączenia.

4.7. Przewodniczący Ośrodka Mediacji SIDiR rozpoznaje wniosek o wyłączenie mediatora niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku złożonego w trybie opisanym art. 4.6 Regulaminu. Decyzja Przewodniczącego Ośrodka Mediacji SIDiR nie wymaga uzasadnienia.

4.8. Wyznaczony mediator może odmówić prowadzenia mediacji tylko z ważnych powodów, o których jest obowiązany powiadomić niezwłocznie w formie pisemnej strony i Przewodniczącego Ośrodka Mediacji SIDiR.

Artykuł 5 – Zasady postępowania dotyczące stron

5.1. Strony uczestniczą w postępowaniu mediacyjnym osobiście lub poprzez swoich pełnomocników.

5.2. Strony i ich pełnomocnicy powinni uczestniczyć w mediacji w dobrej wierze oraz starać się, aby postępowanie było efektywne i prowadziło do zawarcia ugody.

Artykuł 6 – Postępowanie mediacyjne

6.1. Miejscem prowadzonego postępowania mediacyjnego jest Warszawa chyba, że strony w formie pisemnej uzgodniły inne miejsce prowadzenia mediacji.

6.2. Językiem prowadzonego postępowania mediacyjnego jest język polski chyba, że strony w formie pisemnej uzgodniły inaczej.

6.3. Postępowanie mediacyjne prowadzone jest w formule sesji mediacyjnych i trwa nie dłużej niż trzy miesiące. Na zgodny wniosek stron oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez mediatora, Przewodniczący Ośrodka Mediacji SIDiR może wydłużyć okres postępowania mediacyjnego.

6.4. Po dokonaniu wyboru mediator wyznaczy jedną lub więcej sesji mediacyjnych, bądź też spotka się z każdą ze stron bez udziału drugiej strony. Sesje mogą być prowadzone telefoniczne, w drodze wymiany korespondencji elektronicznej, osobiście oraz w każdy inny, efektywny sposób.

6.5. W trakcie trwania pierwszej sesji mediator ustali ze stronami zasady i czas postępowania mediacyjnego oraz sposób doręczenia korespondencji w postępowaniu mediacyjnym.

6.6. Mediator może zarządzić, aby strony przedstawiły pisemne wyjaśnienia dotyczące kwestii spornych będących przedmiotem mediacji.

6.7. Wyjaśnienia przedstawione przez stronę mediator przedstawia drugiej stronie, chyba, że strona udzielając ich zastrzegła zachowanie poufności.

Artykuł 7 – Poufny charakter postępowania mediacyjnego

7.1. Postępowanie mediacyjne jest niejawne i poufne.

7.2. Strony nie będą powoływać się w toku postępowania przed sądem lub sądem arbitrażowym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym.

7.3. Mediator nie może być pełnomocnikiem w postępowaniu sądowym i/lub arbitrażowym dotyczącym przedmiotu mediacji.

7.4. Mediator nie może być powoływany na świadka w postępowaniu sądowym, arbitrażowym lub jakimkolwiek innym, na okoliczność faktów i twierdzeń ujawnionych w postępowaniu mediacyjnym chyba, że strony uzgodnią inaczej.

7.5. Mediator jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskał w trakcie prowadzenia postępowania mediacyjnego chyba, że strony zwolnią go z tego obowiązku. Obowiązek zachowania poufności trwa również po zakończeniu postępowania mediacyjnego.

7.6. Osoby trzecie mogą być obecne na posiedzeniu mediacyjnym tylko za zgodą stron i mediatora.

Artykuł 8 – Protokół postępowania mediacyjnego

8.1. Z przebiegu postępowania mediacyjnego mediator sporządza i podpisuje protokół, w którym określa miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, imię i nazwisko (nazwę) oraz adresy stron, imię i nazwisko oraz adres mediatora oraz wynik mediacji.

8.2. Mediator doręcza stronom odpis z protokołu.

8.3. Protokół postępowania mediacyjnego wraz z kopią wniosku o przeprowadzenie mediacji i ewentualną kopią zawartej ugody pozostają przechowywane w archiwum Ośrodka Mediacji SIDiR przez okres 5 lat od zakończenia postępowania mediacyjnego.

8.4. Na zgodny wniosek stron sporządza się protokół z sesji mediacyjnych podpisany przez strony uczestniczące w posiedzeniu i przez mediatora.

8.5. Dokumentacja postępowania mediacyjnego przechowywana w archiwum Ośrodka Mediacji SIDiR może być udostępniona tylko stronom lub osobom przez nie upoważnionym.

Artykuł 9 – Ugoda

9.1 Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole postepowania mediacyjnego albo załącza do niego.

9.2. Ugodę podpisują strony, a niemożność jej podpisania mediator stwierdza w protokole.

9.3. Mediator doręcza stronom odpis ugody wraz z pouczeniem o możliwości wystąpienia do sądu o zatwierdzenie zawartej ugody.

9.4. W zakresie postępowania mediacyjnego prowadzonego na podstawie Postanowienia, niezwłocznie po zawarciu ugody mediator składa protokół wraz z załącznikiem w sądzie.

9.5. Ugoda zawarta przed mediatorem ma, po jej zatwierdzeniu przez sąd, moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Artykuł 10 – Zakończenie postępowania mediacyjnego

10.1. Postępowanie mediacyjne kończy się w przypadku:

a. zawarcia przez strony pisemnej ugody;

b. zawiadomienia strony przez drugą stronę, że rezygnuje z mediacji;

c. złożenia przez Ośrodek Mediacji SIDiR lub przez mediatora pisma związanego z postępowaniem mediacyjnym wymagającego odpowiedzi stron/-y i braku udzielenia tej odpowiedzi w wyznaczonym terminie;

d. złożenia przez mediatora pisemnego oświadczenia o bezcelowości lub niemożności prowadzenia dalszego postępowania mediacyjnego;

e. upływu czasu przeznaczonego na postępowanie mediacyjne;

f. zakończenia mediacji stosownie do postanowień umowy.

Artykuł 11 – Doręczenia

11.1. Pisma przeznaczone dla strony doręcza się na adres jej pełnomocnika, a jeżeli strona nie ustanowiła pełnomocnika, na ostatni wskazany przez stronę adres siedziby lub jej miejsca stałego pobytu.

11.2. Strona oraz jej pełnomocnik mają obowiązek niezwłocznie informować mediatora oraz drugą stronę o zmianach adresów doręczenia. W przypadku braku przedmiotowego zawiadomienia pisma doręcza się na ostatni znany adres strony.

11.3. Strony mogą uzgodnić wymagany sposób doręczenia pism oraz formę dowodu doręczenia.

Artykuł 12 – Koszty postępowania mediacyjnego

12.1. Na koszty postępowania mediacyjnego składają się:

a. opłata rejestracyjna;

b. opłata mediacyjna,

c. wydatki.

12.2. Koszty postępowania mediacyjnego uiszcza się na rachunek bankowy wskazany przez Ośrodek Mediacji SIDiR po otrzymaniu faktury.

12.3. Opłatę rejestracyjną w kwocie 500 zł plus VAT pobiera się od strony składającej wniosek o mediację. Kwota ta nie podlega zwrotowi.

12.4. Opłatę mediacyjną pobiera się z tytułu prowadzenia postępowania mediacyjnego w następujący sposób:

a. zryczałtowaną opłatę mediacyjną w kwocie 1000 zł plus VAT pobieraną od każdej strony – za spotkanie wstępne z mediatorem ( przed wspólną sesją mediacyjną);

b. zryczałtowaną opłatę mediacyjną w kwocie 2000 zł plus VAT pobieraną od dwóch stron – za wspólną sesję mediacyjną do 3 godzin;

c. zryczałtowaną opłatę mediacyjną w kwocie 1000 zł plus VAT pobieraną od każdej ze stron – za oddzielną sesję mediacyjną do 3 godzin.

12.5. Jeżeli w postępowaniu mediacyjnym bierze udział więcej niż jeden mediator, opłata mediacyjna ulega zwielokrotnieniu stosownie do liczby mediatorów.

12.6. Wniesienie opłaty rejestracyjnej i zryczałtowanej opłaty mediacyjnej jest warunkiem skierowania sprawy do mediatora przez Sekretarza Ośrodka Mediacji SIDiR.

12.7. Ośrodek Mediacji SIDiR pobiera zaliczki na wydatki związane z kosztami posiedzeń i sesji zamiejscowych, wynagrodzenia tłumaczy i ewentualnych biegłych. Wysokość zaliczki określa mediator, a wnoszą ją strony po połowie.

12.8. W przypadku rezygnacji przez jedną ze stron z mediacji do pierwszej sesji, zryczałtowana opłata mediacyjna podlega zwrotowi.

12.9. Jeżeli strony nie uzgodniły na piśmie inaczej, ponoszą one koszty postępowania mediacyjnego w równych częściach. W przypadku braku zapłaty kosztów postępowania mediacyjnego przez jedną ze stron za spłatę całości zobowiązania strony odpowiadają solidarnie.

12.10. W szczególnych przypadkach, gdy mediator bierze udział w postępowaniu na zasadach pro bono, Przewodniczący Ośrodka Mediacji SIDiR, za zgodą Prezesa Zarządu SIDiR, może zwolnić strony z całości lub części opłaty mediacyjnej.

Artykuł 13 – Odpowiedzialność prawna

13.1. Ośrodek Mediacji SIDiR oraz mediatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody związane z postępowaniem mediacyjnym, chyba, że szkoda wynikła z ich winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.