STOWARZYSZENIE
INŻYNIERÓW DORADCÓW
I RZECZOZNAWCÓW

PRZY STOWARZYSZENIU
INŻYNIERÓW DORADCÓW
I RZECZOZNAWCÓW

PRZY STOWARZYSZENIU
INŻYNIERÓW DORADCÓW
I RZECZOZNAWCÓW

Informacje ogólne


Ośrodek mediacji działający przy SIDIR wprowadza możliwość rozwiązywania sporów gospodarczych poprzez mediacje.

Mediacje są alternatywną, pozasądową metodą rozwiązywania sporów.

Ośrodek mediacji został powołany Uchwałą Zarządu

Mediacje to dobrowolne negocjacje, prowadzące do ugodowego rozwiązania konfliktu przy udziale trzeciej, bezstronnej wobec stron i konfliktu osoby jaką jest mediator.

Mediacje są procesem odformalizowanym i poufnym, daje stronom możliwość wyjścia poza stanowisko czysto prawne.

Ustawodawca polski wprowadził mediację jako alternatywną metodę rozwiązywania sporów poprzez przepisy prawne w Kodeksie Postępowania Cywilnego umożliwiające taki sposób rozstrzygania sporów i akceptację wyników tych rozstrzygnięć.

Ugoda zawarta w postępowaniu mediacyjnym, po zatwierdzeniu przez Sąd, ma moc prawną ugody sądowej.

W mediacji nie ma konieczności przeprowadzenia procesu dowodowego.